Barnehagens årsplan 2017-2018

Velkommen til barnehageåret 2017-2018!

Utskriftvennlig versjon klikk her

Ny rammeplan for barnehager trådte i kraft 01.08.2017.

Årsplanen er utformet i forhold til de krav som er gitt i den nye rammeplanen.

Vi trenger tid til å implementere denne nye planen som ble utgitt sommeren 2017.

Årsplanen skal vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring.

Progresjon og vurdering skal tydeliggjøres samt hvordan barn og foreldre får medvirke i planleggingsarbeidet. Vi skal også beskrive hvordan tilvenning av nye barn og samarbeid med skolen blir ivaretatt.

Blindheim barnehage ble startet 17. september 1990.Vi teller i dag 68 barn og 19 ansatte, fordelt på 5 avdelinger. Vi har 2 småbarnsavdelinger; Ekornet og Røsslyngen. Storbarnsavdelingene heter Linerla, Ministubben og Furustubben for de eldste barna.

Vi har hele tiden hatt en friluftsprofil og er i dag stolte over at profilen er godt etablert hos personalet.

I tillegg er satsingsområdet vårt sosial kompetanse.

Vårt hovedmål er:

Å legge vekt på gode og lærerike naturopplevelser, hele tiden med fokus på utvikling av det enkelte barns sosiale kompetanse.

Vår visjon:

Rom for alle, blikk for den enkelte.

Våre verdier: 

Vi har utarbeidet 5 verdier som er retningsgivende for oss i arbeidet i barnehagen. Vi er opptatt av å se det enkelte barns behov og også se dets muligheter og utfordringer.

Våre verdier ser slik ut:

1 Støtte/omsorg

Vi har tillit til liten og stor, og bruker ros for å gi støtte og omsorg

2 Glede

Gode opplevelser i naturen gir barn og voksne glede.

3 Trygghet

Vår styrke er ærlighet, godt samarbeid og trivsel

4 Verdsettelse

Vi setter pris på store og små, alle blir tatt godt vare på.

5 Utfordring

Utfordringen vår er å utvikle oss i forhold til nåtid.

 

Friluftsliv i barnehagen

Barnehagens satsningsområde er friluftsliv. Når vi planlegger barnas hverdag i barnehagen, tenker vi først og fremst i forhold til friluftsliv. Vi ønsker at barna skal bli glade i å være ute, bruke naturen og dens muligheter.

Barna har ulike behov og forutsetninger og vi vil legge til rette slik at alle skal ha glede av å være ute i skog og mark til alle årstidene. For de aller minste vil det i hovedsak være turer i nærområdet, for å kunne gå inn når man er sliten, våt og kald. De større vil få litt lengre turer og større utfordringer.

Både inne i barnehagen og ute på tur vil vi fokusere på fysisk aktivitet. Vi lager hinderløyper, legger til rette for ball-leik og aktiviteter både ute og inne, samt bruke naturen med dens naturlige fysiske utfordringer. Vi gjør dette fordi vi ønsker å gi barna et mest mulig stimulerende miljø der alle får utfordringer i forhold til det nivå de befinner seg på.

Men vi skal også være inne. I tillegg til de "tradisjonelle" inne lekene er det mye fra naturen man kan ta med inn. Det kan for eksempel være kongler, greiner, stein eller annet materiale som kan brukes i lek og forming.

Opplevelser i naturen er også en god kilde til å samtale om.

Det er også viktig å bearbeide inntrykk gjennom forskjellige aktiviteter som kan gjøres så vel inne som ute.

Vi kan også ta med barnehagen ut. Vi kan for eksempel tegne, male, dramatisere eventyr eller leke med dukker ute, for å nevne noe. Naturen utfordrer til aktivitet og iakttakelse, den forundrer og gir barn og voksne glede

Mål:

Barna skal bli glade i naturen, lære å ta vare på den og oppleve glede ved å utfolde seg i den.

 

Sosial kompetanse:

Sosial kompetanse handler om å kunne tilpasse seg og fungere i samfunnet. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne - noe som gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Behovet for samvær er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må læres .

Vi jobber med sosial kompetanse i alle hverdagslige situasjoner som lek, måltid, håndvask, dosituasjon og påkledning, i tillegg til samlingsstund.

I dette arbeidet bruker vi Steg for Steg. Leksjonene i steg for steg tar for seg empati - å forstå, sette seg inn i og gjenkjenne egne og andres følelser, selvkontroll/mestring av sinne - å håndtere aggresjon og anvende teknikker for å roe seg ned, impulskontroll/problemløsning - å stoppe opp, tenke seg om og vurdere ulike løsninger. 

Hvordan skal vi jobbe med sosial kompetanse :

  • Aktive og deltakende voksne
  • Se hvert enkelt barn, og fokusere på barnets sterke sider.
  • Øve på deling og turtaking
  • Snakke om egne og andres følelser
  • Samarbeide med foreldre

 

 

 Lekende vennskap

Vi har deltatt i et utviklingsarbeid om fremtidens barnehage som heter «LEKENDE VENNSKAP «

Dette er i regi av Volda lærerhøgskole og Ålesund kommune og det skal avsluttes høsten 2017. 

Mål for dette prosjektet er at de ansatte i barnehagen skal være «kompetente voksne som er gode tilretteleggere for vennskap»

Vi har laget vår egen problemstilling til temaet som heter:

«Hvordan kan personalet tilrettelegge for vennskap i hverdagssituasjoner?»

«Grunnlaget for vennskap blant barn legges i leken. Det er derfor viktig at leken innehar forskjellige uttrykksformer slik at barn kan få venner uavhengig av alder, språk eller kulturelle forskjeller da sosial kompetanse læres i samhandling med andre. Barn som blir utestengt fra leken går glipp av mye av denne kompetansen og vil få dårligere mulighet til å danne vennskapsrelasjoner med andre (kunnskapsdepartementet 2011)»

Utviklingsarbeidet har bevisstgjort personalet på viktigheten av å tilrettelegge for vennskap gjennom hele dagen. Det kan handle om å få sitte ved siden av vennen sin når vi spiser eller få lov å leke med den en har lyst til å leke med når vi er ute.

Dette prosjektet avsluttes 25.10.17 med forelesning og stand for personalet på planleggingsdagen 25.10.17

 

Lek og læring

Leken har en framtredende plass i barns liv i barnehagen vår. Barn lærer gjennom leken og dette er den viktigste metoden for å fremme læring hos barn. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnehagetilbudet hos oss. Barna får impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser ute, på turer og i nærmiljøet. Hverdagssituasjoner som måltid, bleieskift, dogåing, påkledning er viktige arenaer for læring. Barna lærer i disse situasjonene og vi er bevisst på å bruke god tid i disse hverdagssituasjonene.

Omsorg

Omsorg og læring henger tett sammen; omsorg er en forutsetning for at barn lærer. Kvaliteten på samspillet mellom barn og personale og mellom barn-barn er avgjørende for god omsorg. Omsorg har også sammenheng med medvirkning; barna må få medvirke om omsorgen skal være god. Personalet må lytte og "se" hver enkelt barn for at barnet skal få den omsorgen det har behov for. 

Danning

"Danning er en livslang prosess som bl.a. handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette"

Danning skjer gjennom omsorg, lek og læring i barnehagen.

 

 

 Medvirkning

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.

Vi har dette året planlagt en "valgdag" i uken for barna på storbarnsavdelingene der barna får velge aktivitet fra 6 ulike aktiviteter og der vi blander barn fra de 3 eldste avdelingene etter barnas ønske.

Å velge turmål for dagen er også en måte å la barna få medvirke i hverdagen.

Ellers er vi opptatt av å la barna få medvirke der det er naturlig at de kan det etter alder og modning.

 Foresatte har medvirkning gjennom samarbeidsutvalg og ved foreldresamtaler om sitt eget barn.

I tillegg får de medvirke gjennom brukerundersøkelser hver vår.

Progresjon

Aktivitetene i barnehagen skal bidra til progresjon for barna. Alle barn er aktive deltakere, medspillere og utforskere i egne liv. De påvirkes av omgivelsene og medvirker selv i påvirkningen. Utvikling og progresjon i småbarnsalder er en sammenheng mellom å tilegne seg kunnskap og lære seg ferdigheter.

Det er viktig å påpeke at progresjon er en prosess, det er store individuelle forskjeller på når barn når milepæler og når de er klare for ny læring. 

 Evaluering

Personalet evaluerer arbeidet sitt jevnlig, oppsummerer ved halvårsevalueringer og foresatte får si hva de mener ved brukerundersøkelsene hver vår og ellers i samtaler med barnehagen. Evalueringene blir brukt for å vurdere hva som bør endres og hva som skal videreføres. Det enkelte barn blir også evaluert ved bruk av observasjonsmateriell som "alle med " og" tras". Dette er kun hjelpemidler i det pedagogiske arbeidet og vi spør alltid om tillatelse fra foresatte før vi bruker disse. 

Tilvenning

Mål for tilvenningstiden er at barna og foreldrene skal bli trygge på personalet og barnehagen. Barna reagerer ulikt på det å begynne i barnehage og det er viktig å etablere et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Alle nye får tilbud om en "bli kjent samtale " denne tiden.

Overgang til ny avdeling innad i barnehagen blir ivaretatt ved besøk på sin nye avdeling og ved samarbeid på tvers av avdelingene i løpet av året. 

Overgang til skolen 

Skoleforberedende aktiviteter 

Vi vil jobbe for at barna skal bli mest mulig selvstendige. De skal mestre av- og påkledning, ta vare på eiendelene sine, holde det ryddig på sin plass i garderoben, ta imot beskjeder og følge dem. Barna skal bli kjent med alfabetet og tallsystemet vårt gjennom forskjellige leker og spill. Vi vil bruke språkleker for å trene på ordlydene, trene på å rekke opp hånden og vente på tur. Språkleker og lese bøker er noe av det viktigste vi gjør i barnehagen. Her har vi begrepslæring som er med på å utvikle et rikt og variert ordforråd. Barna omgås skriftspråket daglig. Gjennom synliggjøring av - og samtaler om bokstavene, stimuleres barna både visuelt og auditivt, noe som sannsynligvis styrker deres interesse for skriftspråket. Vi legger til rette for utforsking av skriftspråket ved å ha bokstavark og fargeblyanter tilgjengelig for barna, slik at dem på eget initiativ kan dyrke sin interesse for enten å fargelegge bokstavene, eller skrive egne bokstaver ved å herme etter alfabetet. Vi har forskjellige spill og aktiviteter som er med på å utvikle matematikken hos barna og vi skal være oppe i grillhytta og spille spill. Til våren vil vi gå en tur til skolen/SFO som barna skal begynne på til høsten. Vi ønsker gjennom disse skoleforberedende aktivitetene å lette overgangen fra barnehage til skole.

 

 

De 7 fagområdene

 1. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

- samtaler med barna
- sette navn på konkrete ting og abstrakte begrep
- verbale og nonverbale språkmønster blir brukt
- oppmuntrer barna til å bruke språk i samspill
- bruke dialekt
- sanger, sangleker, rim og regler
- rytme i språket
- lytte og danse til musikk
- spille instrumenter
- tospråkbruk ved behov
- kroppsspråk
- tall og bokstaver
- barnebøker
- flanellografer
- Tras; enkeltbarns språklige utvikling (2-5 år)

2. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
- motorisk trening i ulendt terreng
- klatre, hoppe, balansere
- bruke nærmiljøet
- trimstund
- lek inne og ute
- aktivt uteliv
- naturvernholdninger
- sunt kosthold
- sukkerfrie bursdager
- hygiene; håndvask viktig!
- innestemme
- hvile; rolige stunder

3. KUNST, KULTUR OG KREATMTET
- gjennom lek
- på turer
- formingsaktivitet i forbindelse med jul/påske/andre tema.
- naturmateriale
- teater
- sangstunder
- dramatisere
- leser for barna
- bruke utkledningsklær
- kultursekken

4. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
- ute i all slags vær
- grillhytte med bålplass ute
- gapahuk
- turbaser
- naturvern
- studerer planter og dyr
- tekniske leker; telefon, fotoapparat, data

5. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
- kristne høytider og tradisjoner markeres; jul/påske
- tid til undring, samtaler, fortellinger
- tar barnas spørsmål på alvor
- steg for steg; om sosial kompetanse
- elle melle; om sosial kompetanse, mobbing, vennskap og fellesskap (Furustubben).

 

6. NÆRMILJØ OG SAMFUNN
- Tur til nærmiljøplasser som: 
trollskogen (på vei mot Høgkubben)
Blåbærskogen (ved Blindheimshallen)
gapahuken vår.
- Tur til ulike lekeplasser, til biblioteket,
kirke, butikker, div. fjellturer,
museum, dyreklubben, gårdsbesøk

7. ANTALL, ROM OG FORM
- leker med tall og bokstaver
- bursdagsraketter
- telletrening i hverdagen
- spill, puslespill
- farger
- form på naturmateriale
- fysisk utfoldelse for romopplevelse via kroppen
- baking
- mattemeisen

 Kosthold

Barnehagen er en 5 om dagen barnehage.

https://www.frukt.no/barnehage/

 Vi lager ofte mat ute, enten på bål eller på stormkjøkken. Da er fokus sunn mat.

Bursdagsfeiringer skal også være tilbud om sunn mat der barna får velge utfra en meny.

Vi følger helsedirektoratets råd "bra mat i barnehagen " Se informasjonaark klikk her

 

Kultursekken:

Vi er også i år med på "kultursekken ". Dette er et tilbud fra Møre og Romsdal fylkeskommune der de tilbyr teater, musikkforestillinger, og workshop til oss. Barnehagen betaler kr 50,- pr. barn for dette tilbudet. Kultursekken er for barn over 3 år!

 

 Web siden

Dette er kommunikasjonskanalen til foresatte. Her legger vi ut bilder og ukeplaner samt annen informasjon fra barnehagen. Foresatte får eget passord for tilgang til denne. Det er viktig at dere foresatte leser oppdateringer her. Her vil også være en kalender der vi legger inn ting som skal skje i barnehagen i tillegg til ukeplanene dere får fra avdelingene. 

 

  Vi ønsker alle et fint og innholdsrikt barnehageår!

 

06.09.2017

Torhild Haugland

Styrer