Vedtekter

Revidert 01.04.2016

VEDTEKTER FOR BLINDHEIM BARNEHAGE AS 
         
1. Eierforhold
Blindheim barnehage AS er en privat barnehage som åpnet 17.september 1990.  Barnehagen er organisert som et aksjeselskap. 


2. Formål
Formålet med barnehagen er hjemlet i lov om barnehager, som bl.a. sier: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og læring, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.» Blindheim barnehage har satsningsområde friluftsliv og sosial kompetanse og vi bruker skogen som lekeplass og læringsarena. Vi har grillhytte på utelekeplassen og gapahuk i skogen ved siden av barnehagen. 


3. Opptak                                                                                                              Søknad om opptak skjer via samordnet opptak i Ålesund kommune på fastsatt skjema. Eier er opptaksmyndighet etter innstilling fra styrer.  


4. Opptakskriterier
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (barnehagelovens §13). Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4.12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak. Personalbarn, søsken av barn som har plass i barnehagen samt barn som bor i indre Borgund bydel vil så langt mulig bli prioritert. Ellers er opptakskretsen Ålesund kommune og omkringliggende kommuner. Det vil videre bli lagt opp til en gruppesammensetning med en viss fordeling etter alder og kjønn.  


5. Oppsigelse av plass 
Barn som har fått tildelt plass er i utgangspunktet sikret plass til skolestart. Både eier og foreldre/foresatte har imidlertid rett til å si opp barnehageplassen. Oppsigelsesfristen skal i begge tilfeller være 3 måneder. Fristen løper fra og med den første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Oppsigelse må være skriftlig. Dersom oppsigelse skjer etter 1. februar må det betales for barnehageplassen ut barnehageåret, det vil si til og med juni måned.  
P.b. 9094, Vegsund, 6023 Ålesund Telefon: 70147766 E-post: mail@blindheimbarnehage.no


6. Åpningstid                                                                                                                      
Barnehagen har åpningstid fra kl.7.00 -16.30. Ved henvendelse til barnehagen kan vi imidlertid holde åpent fra kl.16.30 til kl.17.00, dette må avtales nærmere med barnehagen. Barnehagen er åpen hele året. Personalet har inntil 5 planleggingsdager i året, disse dagene er barnehagen stengt for barna. Det blir sendt ut spørreskjema i brevs form om behov for plass i romjula og arbeids- dagene i påsken, likedan vinterferieuken i skolene, sommerferie og høstferie i skolene. Brevene vil bli sendt ut i god tid før feriene og det vil bli gitt en varslingsfrist som ligger nært opp mot ferien. Dersom det kun er et lite antall barn som skal møte de aktuelle dagene, vil barnehagen kunne holde stengt. Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie pr. barnehageår, som regnes fra   01.08.til 31.07 i barnehageåret. 


7. Hvem som fastsetter foreldrebetalingen  
Eier fastsetter innskudd. Pr 01.01.10 er innskuddet satt til kr 2330,- Innskudd må være betalt før barnet har fast plass. Betalingssatsene følger Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Betaling for barnehageplassen skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Innskudd disponeres av eier og tilbakebetales med samme kronebeløp når barnet slutter i barnehagen. Unnlatt betaling for barnehageplassen fører til 1 måneds oppsigelse og tap av innskudd. 


8. Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget består av representanter fra ansatte, foreldre og eier.  Alle grupper har 2 representanter i utvalget og valgte vararepresentanter. Samarbeidsutvalget er et samarbeidsorgan for de nevnte gruppene. 


9. Arealutnytting 
Barnehagen er godkjent med et netto leke- og oppholdsareal på 297,4 m2. Hovedregelen for arealutnytting vil være 4 m2 leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og 5 m2 leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år. Totalt tomteareal er på 3200 m2.Utearealet er dermed større enn forskriftene krever. 


 10. Internkontroll
Barnehagen følger gjeldende regler om internkontroll.