Disponering av barnehageplass

Ved aksept av tilbud om barnehageplass i Blindheim Barnehage AS gjelder følgende for disponering av plassen.

Disponering av plass i:

Blindheim Barnehage AS
Org.nr.: 976 103 173

Ved å takke ja til tilbudet om barnehageplass i Blindheim Barnhage AS gjelder følgende:

 

VIKTIG: Barnehageåret gjelder fra 01.08 - 31.07. Nye barn som starter i nytt barnehageår får tildelt oppstartsdato. Ikke alle nye barn kan bli tatt inn samtidig på grunn av tid til tivenning.  Vi sender ut brev til foresatte med informasjon om oppstartsdatoer og annen informasjon.


• Blindheim Barnehage AS stiller til disposisjon 100 % plass.
Konkret plassering på avdeling vil bli gitt senere i en informasjonsrunde.

• Betalingssatsene følger Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager. I tillegg kommer kr. 350,- som dekker mat hver mnd. Det betales for 11 mnd. pr. år. Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av året. Barnehagen har åpent hele barnehageåret 01.08-31.07, men hvert barn skal ha minimum 4 uker ferie før 01. august.

Barnehagen sender faktura på foreldrebetalingsbeløpet forskuddsvis med betalingsfrist den 01. i hver mnd. Månedlig giro må merkes med fakturanummer, evt. måneden du betaler for, og barnets/ barnas navn!

Vi gir 30 % søskenmoderasjon til barn nr. 2, og 50 % til barn nr. 3. Innskudd på kr.2330,- må være betalt før barnet har fast plass.

Innskudd disponeres av eier og tilbakebetales med samme kronebeløp når barnet slutter i barnehagen. Unnlatt betaling for barnehageplassen fører til 1.måneds oppsigelse og tap av innskudd.

• Det påløper en tilleggsavgift ved purring. Etter 2 purringer sendes manglende foreldrebetaling til inkasso. Dersom så skjer, regnes dette som en oppsigelse av barnehageplassen, og plassen mistes uten ytterligere varsel etter 1 måned dersom ikke kravet gjøres opp.

 

• Streik i inntil en måned blant de ansatte fører ikke til redusert foreldrebetaling

• Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder fra og med den første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Oppsigelsen må være skriftlig. Dersom oppsigelse skjer etter 01. februar, må det betales for plassen ut barnehageåret, dvs. til og med juni måned.

• Dersom begge foreldrene signerer kontrakten, er begge ansvarlig for å oppfylle denne, også etter et eventuelt samlivsbrudd.  I alle andre forhold forbeholder barnehagen seg rett til kun å forholde seg til den som har den daglige omsorgen for barnet etter bruddet.

• Barnehagen registrerer  personopplysninger om barnet og barnets foresatte.  Opplysningene behandles konfidensielt og slettes når barnet ikke lenger er tilknyttet barnehagen.

• Barnehagens til enhver tid gjeldende vedtekter anses som en del av denne kontrakten. Se vedtektene.

Blindheim Barnehage AS
Styrer Torhild Haugland